linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Біологія і екологія. 11 клас

UIED

У 11 класі учні заглиблюются у вивчення актуальних на даний час напрямків дослідження в біології та набувають більше прикладних знань.  Вивчаються реакції нашого організму на різноманітні чинники: вплив стресу, інфекційних хвороб. Підтримка власного здоров’я та профілактика захворювань. А також дізнаються більше про оточуюче середовище. Про екологічні фактори, як вони можуть впливати на нашу життєдіяльність. Про функціонування екосистем та який вплив на них може завдавати людина. 

Програма

Тема 2. Біологічні основи здорового способу життя 

 1. Вплив стресових факторів на організм людини. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.
 2. Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія.
 3. Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних  захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом. Практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань.

Тема 3. Екологія 

 1. Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони.
 2. Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види.
 3. Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.
 4. Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.
 5. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

Тема 3. Екологія (продовження)

 1. Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери
 2. Вчення В. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи

Тема 4. Сталий розвиток та раціональне природокористування

 1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.
 2. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона
 3. Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм
 4. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів
 5. Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону
 6. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля

Тема 5. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

 1. Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. 
 2. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи

Автори та авторки курсу

Олена Сироїд

Вчителька біології та хімії у приватній фізико-математичній школі Kebeta та приватній школі Крила. Викладачка біологічних дисциплін у НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Закінчила магістратуру за спеціальністю "Біотехнології та біоінженерія" та нині навчаюсь на аспірантуру. Досліджує шапинкові гриби, їх особливості росту та корисні властивості. Крім цього веде телеграм - канал з науковими новинами, проводить відкриті лекції та займається освітнім волонтерством. На своїх заняттях використовує перевірену доказову інформацію, теоретичні матеріали подає через практичне значення. А самі уроки наповнені експериментами, практичними завданнями та симуляціями. Крім того, заняття наповнені цікавими фактиами, жартами, "референсами" до сучасної культури та нашого минулого.

 

Євгеня Остапів

Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю біологія, і  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Наразі працює в ліцеї Main school. Окрім викладання, ще дуже любить аніме, книжки та музику. Якраз її додаткові захоплення і допомагають їй знаходити натхнення для уроків.

 

Зареєструватися на курс