linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Математика НУШ 5, 6 клас

UIED

Програма курсу

 

Актуалізація досвіду та систематизація знань за курс початкової школи

Урок 1. Числа, дії з числами. Робота з даними

Урок 2. Вирази, рівності, нерівності, рівняння.

Урок 3. Геометричні фігури та величини (довжина, площа, об’єм, маса, час)

Урок 4. Математичні задачі і дослідження

Тема 1. Натуральні числа та дії з ними

Урок 5. Натуральні числа. Число нуль. Ряд натуральних чисел. Десятковий запис і читання натуральних чисел

Урок 6. Порівняння натуральних чисел. Нерівності

Урок 7. Округлення натуральних чисел. Округлення даних в математиці та життєвих ситуаціях

Урок 8. Додавання та віднімання натуральних чисел. Властивості додавання та віднімання натуральних чисел. Способи раціональних обчислень

Урок 9. Розв’язування текстових задач на додавання та віднімання натуральних чисел

Урок 10. Множення натуральних чисел. Переставна властивість множення. Письмове множення натуральних чисел

Урок 11. Сполучна та розподільна властивості множення натуральних чисел

Урок 12. Найпростіші комбінаторні задачі

Урок 13. Степінь числа з натуральним показником. Квадрат і куб натурального числа

Урок 14. Ділення натуральних чисел. Письмове ділення натуральних чисел

Урок 15. Арифметичні дії з натуральними числами. Порядок дій у виразах. Способи раціональних обчислень

Урок 16. Величини (довжина, маса, час, вартість). Одиниці вимірювання величин та співвідношення між ними. Арифметичні дії з іменованими числами

Урок 17. Розв’язування текстових задач арифметичним способом

Урок 18. Ділення з остачею

Урок 19. Дільники числа. Ознаки подільності на 2, 5 та 10

Урок 20. Ознаки подільності на 3 та 9

Урок 21. Прості й складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники

Тема 2. Геометричні фігури і величини

Урок 22. Відрізок, ламана та їх довжини. Відстань. Порівняння відрізків

Урок 23. Точка, пряма, промінь. Площина. Координатний промінь. Шкала. Шкали приладів

Урок 24. Способи отримання даних. Подання даних у вигляді таблиць. Лінійні та стовпчасті діаграми. Читання та побудова лінійних та стовпчастих діаграм

Урок 25. Кут та його градусна міра. Види кутів. Рівність кутів. Вимірювання та побудова кутів. Транспортир

Урок 26. Властивості вимірювання кутів. Розв'язування задач на побудову та вимірювання кутів

Урок 27. Розв’язування задач на обчислення, оцінювання та порівняння кутів

Урок 28. Взаємне розташування прямих. Паралельні та перпендикулярні прямі, їх побудова за допомогою косинця і лінійки

Урок 29. Многокутники. Периметр многокутника. Діагональ многокутника. Трикутник. Нерівність трикутника. Чотирикутники. Нерівність чотирикутника

Урок 30. Рівність фігур. Симетрія. Вісь симетрії і центр симетрії геометричної фігури. Симетрія у побуті і природі

Урок 31. Трикутник, елементи трикутника. Периметр трикутника. Види трикутників за кутами. Види трикутників за сторонами. Сума кутів трикутника

Урок 32. Квадрат і прямокутник. Периметр прямокутника та квадрата. Площі квадрата і прямокутника

Урок 33. Площа фігури. Одиниці вимірювання площі. Зв’язок між одиницями вимірювання площі. Розв'язування задач практичного змісту на знаходження площ прямокутників та квадратів

Тема 3. Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння

Урок 34. Числові та буквені вирази. Порядок дій у виразах. Значення виразу

Урок 35. Формули. Застосування формул у практично зорієнтованих ситуаціях. Формула подоланого шляху; вартості покупки; продуктивності праці

Урок 36. Рівняння. Корінь/розв'язок рівняння. Розв'язування рівнянь на основі залежностей між компонентами та результатами дій

Урок 37. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Урок 38. Розв’язування задач на рух, економічного змісту тощо

Тема 4. Звичайні дроби і дії з ними

Урок 39. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Основна властивість дробу. Скорочення дробів

Урок 40. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

Урок 41. Мішані числа. Перетворення мішаного числа в неправильний дріб. Перетворення неправильного дробу в мішане або натуральне число

Урок 42. Порівняння звичайних дробів

Урок 43. Знаходження дробу від числа (на основі означення дробу)

Урок 44. Знаходження числа за значенням його дробу (на основі означення дробу)

Урок 45. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

Урок 46-47. Додавання та віднімання мішаних чисел. Віднімання правильного звичайного дробу від 1. Віднімання звичайних дробів від натурального числа

Урок 48. Віднімання мішаних чисел. Розв’язування задач компетентнісного змісту

Тема 5. Десяткові дроби і дії з ними

Урок 49. Поняття десяткового дробу. Читання і запис десяткових дробів. Перетворення звичайного дробу зі знаменником 10, 100, 1000 … на десятковий. Ціла та дробова частини десяткового дробу. Розміщення десяткових дробів на координатному промені

Урок 50. Порівняння десяткових дробів

Урок 51. Округлення десяткових дробів

Урок 52. Додавання десяткових дробів

Урок 53. Віднімання десяткових дробів

Урок 54. Множення десяткових дробів

Урок 55. Окремі випадки множення десяткових дробів

Урок 56. Ділення десяткового дробу на натуральне число. Ділення натурального числа та десяткового дробу на десятковий дріб

Урок 57. Ділення десяткових дробів

Урок 58. Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами і натуральними числами. Розв’язування задач практичного змісту на всі дії з десятковими дробами

Тема 6. Відсотки

Урок 59. Поняття відсотка, зв’язок відсотків та десяткових дробів

Урок 60. Знаходження відсотків від даного числа. Частина 1

Урок 61. Знаходження відсотків від даного числа. Частина 2

Урок 62. Знаходження числа за його відсотком

Урок 63. Розв’язування текстових задач

Тема 7. Масштаб. Середні величини

Урок 64. Масштаб та його використання. Знаходження відстаней на карті

Урок 65. Середнє арифметичне

Урок 66. Середнє значення величини

Урок 67. Розв’язування задач на знаходження середнього значення величини

Тема 8. Просторові геометричні фігури

Урок 68. Просторові фігури. Елементи просторових фігур. Прямокутний паралелепіпед, куб та їх зображення. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда. Розгортка прямокутного паралелепіпеда та куба. Площі поверхонь паралелепіпеда та куба

Урок 69. Одиниці вимірювання об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Зв’язок між одиницями об’єму

Урок 70. Піраміда

Актуалізація досвіду та систематизація знань учнів за 5 клас

Урок 71. Натуральні числа та дії з ними. Прості і складені числа. Ознаки подільності чисел на 2, 3, 5, 9 і 10

Урок 72. Звичайні дроби та мішані числа. Додавання та віднімання мішаних чисел та звичайних дробів з однаковими знаменниками

Урок 73. Десяткові дроби та дії з ними

Урок 74. Математичні задачі як засіб дослідження реальних життєвих ситуацій

Урок 75. Геометричні фігури та величини (довжина, площа, об’єм, маса, час)

Тема 9. Числа і дії з ними. Звичайні дроби

Урок 76. Дільник. Спільний дільник двох чисел. Найбільший спільний дільник

Урок 77. Кратне. Спільне кратне двох чисел. Найменше спільне кратне

Урок 78. Розв’язування текстових задач на подільність чисел, знаходження найбільшого спільного дільника та найменшого спільного кратного

Урок 79. Зведення звичайного дробу до нового знаменника. Зведення дробів до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник дробів

Урок 80. Порівняння звичайних дробів

Урок 81. Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками

Урок 82. Розв’язування текстових задач на додавання та віднімання звичайних дробів та мішаних чисел

Урок 83. Множення звичайних дробів та мішаних чисел

Урок 84. Знаходження дробу від числа. Взаємно обернені числа

Урок 85. Ділення звичайних дробів

Урок 86. Знаходження числа за його дробом

Урок 87. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби

Урок 88. Десяткові наближення звичайного дробу

Урок 89. Розв’язування текстових задач практичного змісту зі звичайними дробами

Тема 10. Відношення і пропорції

Урок 90. Відношення чисел і відношення величин. Основна властивість відношення

Урок 91. Масштаб карти як приклад відношення. Обчислення відстаней на карті

Урок 92. Пропорція. Основна властивість пропорції

Урок 93. Використання основної властивості пропорції для розв'язування рівнянь

Урок 94. Відсоткове відношення двох чисел і двох величин. Відсоткові розрахунки

Урок 95. Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст

Урок 96. Пряма пропорційна залежність

Урок 97. Обернена пропорційна залежність

Урок 98. Задачі на пропорційний поділ. Поділ числа у даному відношенні

Урок 99. Поняття випадкової події та її ймовірності. Означення ймовірності події. Розв'язування сюжетних задач на обчислення ймовірностей

Тема 11. Геометричні фігури

Урок 100. Коло. Довжина кола. Число π

Урок 101. Круг. Круговий сектор. Площа круга

Урок 102. Циліндр, конус, куля, сфера

Урок 103. Розгортка циліндра і конуса. Об’єм кулі

Урок 104. Діаграми. Кругові діаграми

Урок 105. Розв’язування задач на порівняння величин, оцінювання їхніх значень за допомогою кругових діаграм

Тема 12. Раціональні числа та дії з ними

Урок 106. Цілі числа. Додатні та від’ємні числа. Число 0

Урок 107. Координатна пряма. Координата точки на прямій. Відстань між точками на координатній прямій

Урок 108. Протилежні числа

Урок 109. Модуль числа

Урок 110. Цілі та раціональні числа

Урок 111. Порівняння раціональних чисел

Урок 112. Додавання від’ємних раціональних чисел

Урок 113. Додавання двох раціональних чисел з різними знаками

Урок 114. Властивості додавання раціональних чисел

Урок 115. Віднімання раціональних чисел. Частина 1

Урок 116. Віднімання раціональних чисел. Частина 2

Урок 117. Множення раціональних чисел

Урок 118. Переставна й сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт буквеного виразу

Урок 119. Розподільна властивість множення раціональних чисел

Урок 120. Застосування властивостей множення до розв'язування вправ

Урок 121. Ділення раціональних чисел

Урок 122. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Частина 1

Урок 123. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Частина 2

Урок 124. Подібні доданки та їх зведення

Урок 125. Розкриття дужок

Урок 126. Перетворення виразів: розкриття дужок і зведення подібних доданків. Частина 1

Урок 127. Перетворення виразів: розкриття дужок і зведення подібних доданків. Частина 2

Урок 128. Розв'язування вправ

Урок 129. Розв’язування текстових задач на застосування властивостей множення

Урок 130. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

Тема 13. Рівняння

Урок 131. Рівняння. Основні властивості рівнянь

Урок 132. Розв'язування рівнянь. Частина 1

Урок 133. Розв'язування рівнянь. Частина 2

Урок 134. Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь

Урок 135. Розв’язування задач за допомогою рівнянь (на рух, спільну роботу тощо)

Урок 136. Розв’язування задач практичного змісту за допомогою рівнянь

Тема 14. Координатна площина. Залежності між величинами та їх графіки

Урок 137. Прямокутна система координат. Координатна площина. Координати точки на площині

Урок 138. Розв’язування задач з використанням координатної площини

Урок 139. Залежні величини. Приклади і графіки залежностей між величинами

Урок 140. Розв’язування задач з використанням графіків

Автори та авторки курсу

 
author

Маргарита Дробаха

Викладачка математики. Закінчила фізико-математичний ліцей з відзнакою.

Успішно викладає математику в середніх та старших класах, готує до ЗНО. Старший викладач з математики, працює на онлайн та офлайн курсах в освітньому центрі "Unext".

У своїй діяльності дотримується девізу: ‘‘Щоб бути хорошим викладачем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.’’

author

Тетяна Іванюк

Учителька математики, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО (Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти). Авторка статей та наукових робіт.

author

Дарина Васильєва

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, співавтор програм, підручників і посібників з математики, вчитель ліцею 'Престиж' м.Києва.

author

Тетяна Вавренюк

Закінчила Національнальний педагогічний університету імені М.П. Драгоманова. Викладає математику в «Приватній школі Афіни» міста Києва.

author

Владислав Кононенко

Викладач математики у технічному ліцеї НТУУ “КПІ”. Випускник механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Учасник першої частини загальнонаціонального телепроєкту «Всеукраїнська школа онлайн» з дистанційного навчання.

Бере активну участь в олімпіадній діяльності, МАН, математичних боях і навіть у лінгвістичному русі. Вихованці Владислава кожного року здобувають призові місця на всіх етапах олімпіади в Україні.

Обожнює математику як універсальний інструмент до всіх наук.

Зареєструватися на курс